O FirmieSpółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa pod nazw± "KRAKD¬WIG" powstała w maju 1996r. i została wpisana do ewidencji działalno¶ci gospodarczej Urzędu Miasta Krakowa Wydział Handlu i Usług w dniu 21.05.1996r. pod numerem 4610/96. Zarówno wła¶ciciele Spółki jak i zatrudnieni w niej pracownicy legitymuj± się kilkunasto a nawet kilkudziesięcioletnim stażem pracy w technice dĽwigowej - posiadaj±c wszelkie niezbędne do prowadzenia działalno¶ci uprawnienia.

czytaj dalej

Aktualno¶ciPrzekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Robót DĽwigowych KRAKD¬WIG Z. Warchał, K. Franz,
M. Bugaj, T. Dukat spółka jawna z siedzib± w Krakowie w spółkę KRAKD¬WIG Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa z siedzib± w Krakowie

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Robót DĽwigowych KRAKD¬WIG Z. Warchał, K. Franz,
M. Bugaj, T. Dukat spółka jawna
z siedzib± w Krakowie uległa przekształceniu w spółkę komandytow± działaj±c± pod firm± KRAKD¬WIG Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa.

Zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej (KRAKD¬WIG spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa) przysługuj± wszystkie prawa i obowi±zki spółki przekształcanej (KRAKD¬WIG spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa).

W konsekwencji spółka KRAKD¬WIG spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa z mocy prawa stała się podmiotem praw i obowi±zków przysługuj±cych spółce Przedsiębiorstwo Robót DĽwigowych KRAKD¬WIG Z. Warchał, K. Franz, M. Bugaj, T. Dukat spółka jawna. Oznacza to m.in., że wszelkie umowy zawarte przez Przedsiębiorstwo Robót DĽwigowych KRAKD¬WIG Z. Warchał, K. Franz, M. Bugaj, T. Dukat spółka jawna wi±ż± spółkę powstał± wskutek przekształcenia bez potrzeby sporz±dzania jakichkolwiek aneksów do nich.

Wszelkie dane spółki przekształconej, za wyj±tkiem nazwy handlowej i numeru KRS, pozostaj± bez zmian
i s± następuj±ce:

KRAKD¬WIG Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa
(dawniej: Przedsiębiorstwo Robót DĽwigowych KRAKD¬WIG Z. Warchał, K. Franz, M. Bugaj, T. Dukat spółka jawna) z siedzib± w Krakowie, ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru S±dowego pod numerem 0000421226 prowadzonego przez S±d Rejonowy dla Krakowa-¦ródmie¶cia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, NIP 945-13-40-487, Regon 351080613.

KRAKD¬WIG Spółka z o o spółka komandytowa

31-223 Kraków
ul. Henryka Pachońskiego 9
tel./fax:    [+48 12] 415 54 77
[+48 12] 415 56 77
email: biuro@krakdzwig.pl

Nasze Produkty
O Firmie | Oferta | Produkty | Realizacje | Kontakt
powered by: roburSTUDIO.com